Conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Decembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de Decembre, per el que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la llei, que el seu objecte és garantir i protegir el tractament de les esmentades dades personals (= qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables), s'informa que:

Les dades de caràcter personal aportades pels nostres usuaris seran incorporades en un Fitxer, la titularitat del qual i responsabilitat correspon al Responsable del Fitxer (Enginium), que prendrà les mesures per garantir la seva seguretat i confidencialitat.

En cap cas la informació proporcionada a través del domini www.4q-enginium.com té caràcter contractual per a cap de les parts.

Les dades de caràcter personal es recullen de manera legal, s'utilitzen per a la finalitat legitimada i es comunica a l'usuari (afectat) la cessió i finalitat dels mateixos, utilitzant-los únicament per mantenir relacions comercials i de publicitat entre les parts.

Els nostres usuaris poden exercir els seus drets d'accés, rectificació,cancel·lació i oposició, dirigint-se per qualsevol de les següents vias (per e-mail o per escrit) a enginium soluciones técniques de ingeniería S.L.P. en Ctra. de Martorell 95, local 3, 08224 - Terrassa, Barcelona.